Pojištění finanční způsobilosti

Pojištění finanční způsobilosti dopravce znamená schopnost dopravce finančně zajistit zahájení a řádné provozování silniční dopravy. Co to znamená?

 Toto pojištění je určeno dopravcům, provozující vnitrostátní nebo mezinárodní silniční dopravu tahači nebo nákladními vozidly, autobusy o celkové hmotnosti vyšší než 3,5 t, kteří mají zákonnou povinnost prokazovat svou finanční způsobilost (nevztahuje se na veřejnou linkovou dopravu, kterou se zajišťuje základní dopravní obslužnost).

Finanční způsobilost se prokazuje obchodním majetkem, objemem dostupných finančních prostředků a provozním kapitálem a rezervami na 12 měsíců provozu, a to ve výši 330 000 Kč pro jedno vozidlo a 180 000 Kč pro každé další vozidlo. Vychází se z evidence nahlášených vozidel u Dopravního úřadu. Finanční způsobilost musí trvat po celou dobu provozování silniční dopravy a trvání prokazuje dopravce příslušnému Dopravnímu úřadu za každý kalendářní rok nejpozději do 31. července roku následujícího. Jestliže dopravce finanční způsobilost místně příslušnému Dopravnímu úřadu neprokáže, bude mu v rámci správního řízení koncese opravňující ho k provozování výše uvedené dopravy odebrána.

Více zde

Právní ochrana - o co jde?

Způsob prokázání finanční způsobilosti upravuje vyhláška Ministerstva dopravy, která uvádí, že dostupný kapitál a rezervy lze prokázat i smlouvou o ručení uzavřenou s pojišťovnou (pojistnou smlouvou). Předmětem pojištění je neschopnost pojistníka dostát požadavkům na finanční způsobilost dopravce, která vznikla v důsledku působení pojistného nebezpečí a oprávněné osobě byla způsobena újma (konkurz, exekuce).

Je potřeba doplnit i výluky, které existují a to je např. ušlý zisk, úroky z prodlení, opomenutí nebo hrubá nedbalost….

 


Parametry pojištění