Specifické druhy podnikatelského pojištění

V předchozích kapitolách jsme si prošli základní podnikatelské pojištění, které se týká majetku a odpovědnosti. Co se týče další možných pojištění podnikatelů, tak ty se týkají také majetku a odpovědnosti.

Koneckonců vše, co si lidé pojišťují, se týká majetku (peněz), nebo odpovědnosti (vůči třetím osobám). Výčet podnikatelských pojištění by ale nebyl celistvý, pokud bychom alespoň jmenovitě neuvedli, pro někoho možná minoritní, pro někoho ovšem zásadní druhy pojištění.

Stavebně – montážní pojištění

Pro firmy, které se zabývají ať už montážní, nebo stavební činností existuje stavebně – montážní pojištění (dříve existovalo samostatně, dnes vystupuje společně z důvodů propojení činností) a slouží jak pro investory, tak i zhotovitele (včetně všech subdodavatelů). K čemu je takové pojištění dobré? Opět je koncipováno allriskově, kdy je pojištěno vše, co není vyloučeno a primárně kryje škody na stavebním díle a škody na majetku a zdraví třetích osob, případně se dá připojistit ušlý zisk investora (tzv. ALOP).

Konkrétně se jedná o zařízení staveniště, stavební stroje, nenahrazuje ovšem pojištění technických rizik, kryje pouze živel a odcizení. Dále jsou v pojištění např. zahrnuty náklady na demolici, vyklizení a odvoz suti. Předmětem pojištění je živel, pády lešení a stožárů, škody na pracovišti, nedbalost, nepozornost.

Důležitou částí tohoto pojištění je odpovědnost spojená se stavebně – montážní činností a zahrnuje újmu způsobenou všemi, co se podílejí na výstavbě díla. Netýká se čisté finanční škody, následné finanční škody a škody na majetku, který je pojistitelný v rámci pojištění věcných škod (škod na díle). Proč si má firma sjednávat odpovědnost, když už např. jednu odpovědnost sjednanou má (v rámci svého předmětu podnikání)? Zatímco u pojištění stavby je motivace celkem zřejmá, u odpovědnosti už to tak být nemusí.

Nicméně si je nutné ukázat jeden podstatný fakt. Pokud vyloženě nestavíte rodinné domy na klíč na zelené louce, tak při výstavbě (nebo i při opravě, rekonstrukci) jakékoliv budovy může dojít ke škodě na okolním majetku. Okolní majetek je definován jako majetek, který jste převzali při samotném dílu (k zamyšlení např. zateplení bytového domu). Hodnota samotného díla tak může být několinásobně nižší, než hodnota okolního majetku a pokud budete budovat přístavbu za 10 mil. ve funkční továrně, která má hodnotu stovek milionů, vzniklá škoda pak určitě bude přesahovat Vaše stávající pojištění odpovědnosti.

Důležitou částí tohoto pojištění jsou opět výluky, ale to platí pro všechny typy pojištění, v tomto konkrétním případě jsou jasně dané doložky, ty mohou ale být i omezující. Pojištění pak může být individuální na jednu stavbu, nebo rámcové na dané pojistné období.

Pojištění občanské odpovědnosti

Občanská odpovědnost, o co přesně jde?

Zemědělské pojištění

Další pojištění už popíšeme více telegraficky, začneme  zemědělským pojištěním. Zemědělský pojistný program by měl zajistit ochranu klienta před nepředvídatelnými událostmi, které by mohly ohrozit jeho finanční a provozní stabilitu.  Pro zemědělské podniky, podnikatele a drobné chovatele zpravidla největší riziko představují nákazy v chovech nebo úhyny hospodářských zvířat a dopady na hospodaření spojené s nepříznivými projevy počasí.

U pojištění zvířat obsahuje základní nabídka obvykle pojištění hospodářských zvířat pro případ uhynutí, utracení nebo nutné porážky zvířat z důvodů nákaz a dalších hromadných škod (pojistná nebezpečí: nákaza, přerušení dodávky el. proudu, živelní nebezpečí, akutní otravy jedovatými látkami,…)

Pojištění plodin pak poskytuje pěstitelům ochranu před dopady rizik spojených především s nepříznivými projevy počasí, pojištění v takovém případě pomůže zmírnit dopad na výsledky hospodaření. Základní nabídka obsahuje tyto pojistná nebezpečí: krupobití, včetně pojištění pro případ požáru, dále je možnost rozšířit pojištění i pro případ vichřice, záplavy, povodně nebo sesuvu půdy. Pro některé plodiny je pojištění dále možno rozšířit pro případ mrazu (vinná réva), případně jarního mrazu (např. cukrovka, chmel, jahody).

Pojišťují se zejména tyto plodiny – konzumní zelenina, ovoce, aromatické, léčivé a kořeninové porosty, chmel, vinná réva, trvalé travní porosty, okrasné rostliny, plodiny pěstované na orné půdě (např. obilniny, olejniny, luskoviny, přadné rostliny, okopaniny, pícniny), rostliny ve sklenících nebo fóliovnících, porosty námelového žita a námele. Zemědělské plodiny lze pojistit buď v rámci skupiny plodin, nebo jednotlivě pouze vybraný druh.

S pojištěním zvířat a plodin samozřejmě souvisí i pojištění majetku, který je k podnikatelské činnosti využíván (administrativa, hospodářské budovy, …) včetně pojištění technických rizik (stroje, elektronika), vše doplňuje pojištění odpovědnosti.

K zemědělskému pojištění je nutné dodat podstatnou informaci o existenci Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu (PGRLF), který je jedním ze základních pilířů dotační politiky Ministerstva zemědělství. Jedním z programů PGRLF je i Podpora pojištění a účelem je zpřístupnění pojistné ochrany širokému okruhu zemědělců, účel je pak zřejmý, kompenzace pojistného vynaloženého na zemědělské pojištění.

Pojištění pohledávek

Pojištění pohledávek je dalším zajímavým pojištění, které můžete jako podnikatelé využívat. Na tomto pojištění je zajímavý ten fakt, že Vás může nejenom zajistit v případě ztráty vzniklé nezaplacením dodávky zboží nebo služeb způsobené buď komerčními riziky (platební neschopnost nebo platební nevůle) nebo i teritoriálními riziky (politická, finanční a makroekonomická situace v zemi zahraničního dlužníka). Ale zároveň je průběžně a vyhodnocujete a sledujete svoje klienty z hlediska jejich platební morálky. Cílem je pak eliminovat možné škody vzniklé nezaplacením pohledávek.

Pojistit lze tuzemské i zahraniční obchodní a průmyslové společnost pro případ nezaplacení zboží či služeb z poskytnutého obchodního dodavatelského úvěru. Výsledkem je omezení rizika vzniku finanční ztráty z důvodu neuhrazení pohledávky a omezení nákladů na vymáhání pohledávek, tlak na dlužníky.

Představení týmu

Zajímá Vás složení našeho týmu?

Pojištění D&O

Pojištění D&O je v poslední době hojně poptávaný druh pojištění.  Toto pojištění (Director’s & Officer’s Liability, zkráceně D&O) cílí na společnosti, v nichž členové statutárních orgánů pověření obchodním vedením společnosti a zastupováním společnosti navenek a rovněž členové dozorčích orgánů, odpovídají celým svým osobním majetkem a bez ohledu na zavinění za škodu, kterou společnosti nebo třetím osobám způsobí porušením svých zákonných nebo smluvně (např. stanovy, zakladatelské dokumenty) převzatých povinností. Jakákoliv smlouva mezi společností a členem jejího orgánu, která by tuto jejich odpovědnost předem omezovala nebo vylučovala, je ze zákona neplatná.

Členové statutárních orgánů mají osobní odpovědnost a ručí celým svým majetkem (ručení za závazky společnosti, pokud statutární orgán nenahradí společnosti škodu, kterou ji způsobil porušením povinnosti při výkonu funkce, ručí automaticky věřiteli společnosti za její dluh) a základní charakteristika je především povinnost jednat s péčí řádného hospodáře. Dále musí dodržovat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech a musí se např. řídit zákazem konkurence.

Pojištění je určeno všem akciovým společnostem či s.r.o. s více akcionáři nebo společníky, případně pro najatý managment. Dále se ho mohou využívat všechny obchodní korporace, spolky, ústavy, nadace…. Známy jsou případy, že toto pojištění v praxi využívají i rodinné firmy, kdy na sebe příbuzenstvo podává žaloby za neekonomické kroky společnosti.

Výše jsme si představili výčet speciálních pojištění, které nejsou zcela běžně a denně sjednávány, nicméně tvoří určité portfolio produktů, které jsou pro jednotlivé firmy potřebné a někdy i stěžejní. Existuje samozřejmě celá řada další pojištění, tyto si ale představíme zase někdy příště, v souvislosti s konkrétními případy s praxe.

Pojištění právní ochrany

Jedná se o druh pojištění, kdy si sjednáváte právní poradentství, resp. za roční poplatek (pojistné) si zajistíte v případě potřeby právní ochranu. Pojišťovna za Vás hradí veškeré platby za služby vlastního advokáta, soudní řízení, zpracování znaleckých posudků či služby tlumočníka do sjednaného limitu.

Více o právní ochraně naleznete v samostatné sekci – Speciální pojištění – Pojištění právní ochrany.