Pojištění přepravy

Pojištění přepravy je velmi obecný název celé skupiny produktů, které se týkají pojištění zboží. Pro celkový kontext je nutné vysvětlit základní pojmy a význam jednotlivých typů pojištění.

Pojištění, které patří mezi dopravci k tomu nejdůležitějšímu, se nazývá pojištění odpovědnosti dopravce.  Předmětem je pojištění odpovědnosti za škody vzniklé na přepravovaných věcech a patří do oblastí produktů tzv. dopravního pojištění, detailně ho rozebíráme v jiné sekci – Pojištění tahačů a nákladních aut – pojištění odpovědnosti silničního dopravce.

Na tomto místě se budeme věnovat více zbožovému pojištění, což je pro začátek pojištění přepravy zásilek. Toto pojištění je určeno klientům, kteří si nechávají své obchodní zboží přepravovat buď cizími smluvními dopravci za úplatu, případně v kombinaci cizími dopravci i vlastními vozidly.

Pojištění přepravy zásilek je obecně velmi podceňovaným pojištěním, neboť se podnikatelé domnívají, že svoje boží mají pojištěno v rámci odpovědnosti silničního dopravce (více v samostatné části Pojištění tahačů a nákladních aut – pojištění odpovědnosti silničního dopravce). Ovšem jak už jsme psali v občanské odpovědnosti, tak dopravce za škodu být odpovědný může, ale také nemusí, neboť se z odpovědnosti může vyvinit. Byť je odpovědnost dopravce koncipována jako objektivní, má dopravce možnost prokázat, že vzniklé škodě zabránit prostě nemohl. Výsledkem pak je, že Vy, jako poškozený zadavatel přepravy, se nemůžete úspěšně domáhat uhrazení vzniklé škody.

Pojištění přepravy je určeno jak pro vlastníky zboží, tak pro zasilatele, ale i pro dopravce (ve prospěch vlastníka) a sjednává se pro případ poškození, zničení nebo pohřešování přepravované zásilky nahodilou událostí a kryty jsou pouze věcné škody na zásilce, nikoliv už následné finanční škody a výjimečně čisté finanční škody. Vše na základě doložek INCOTERMS.

Rozsahem pojištění je pak většinou all-risk, lze řešit ale i pojištění proti vyjmenovaným nebezpečím. Pojistnou hodnotou je pojistná částka a většinou jsou do ní zahrnuty i náklady související s přepravou zásilky /dopravné, clo,…) Důležitý je také sjednaný územní rozsah, a s tím spojená výluka, že z pojistné ochrany jsou vždy vyloučeny přepravy do/ze zemí, které jsou v době odeslání zásilky ve válečném stavu, nebo stavu ohrožení apod. Nicméně i tuto výluku je možné individuálně odstranit.

Blog

Zajímají Vás články týkající se pojištění v praxi?

Tím se dostáváme k tématu výluk, kterých je vždy, i v allriskovém pojištění, více než dost. Začíná to vadami, která měla zásilka již v době před naložením, přes úmyslné jednání pojištěného nebo pojistníka, po přepravě v otevřených dopravních prostředcích nebo na palubě lodi. Výluky lze více, či méně odstranit, např. i pirátství, nebo riziko války (většinou jen pro přepravy námořní a letecké, ne po souši). Úspěšně lze odstranit i výluku na „falešné dopravce“, nebo nepravé či neexistující příjemce. Pozor i na téma obalu, pokud slouží k ochraně zásilky během přepravy, nepovažuje se za součást pojištěné zásilky.

Závěrem k tématu pojištění přepravovaného zboží bych uvedl několik výhod, proč si ho sjednat. Jak bylo uvedeno výše, dopravce se může odpovědnosti zprostit, z pojištění odpovědnosti dopravce většinou nejsou kryty škody způsobené chybnou nakládkou, vykládkou odesílatele nebo příjemce, problémem u běžné odpovědnosti je pak v souvislosti s „falešným dopravcem“. Velkou výhodou je pojištění zásilky all-risk po celou dobu přepravy. Lze sjednat rizika války, stávky,…Rozhodně je rychlejší likvidace škod a případné uplatnění regrese na dopravce řeší pojistitel.

Majetkovému pojištění podnikatelů bych uzavřel kapitolou pojištění nákladu, nicméně opět se nejedná o pojištění odpovědnosti silničního dopravce. Jedná se o tzv. pojištění firemní přepravy, které se sjednává pro přepravu zásilek vozidly, které jsou ve Vašem vlastnictví, nebo v užívání (např. dlouhodobý pronájem) a které přepravujete pro svoji potřebu, tz. že předmětem pojištění není přeprava zboží prováděná za úplatu. Pojištění se vztahuje na přepravu Vašeho zboží, výrobků, polotovarů, které jsou ve Vašem vlastnictví a jsou přepravovány v rámci zajištění jeho podnikatelské činnosti anebo třeba za účelem dalšího zpracování nebo prodeje a distribuci k odběrateli.

Předmětem pojištění může být opět all–risk, nebo pojištění na vyjmenovaná rizika, ideální je řešit živel + odcizení zboží.