Pojištění odpovědnosti podnikatelů

Pojištění odpovědnosti podnikatelů je často opomíjené pojištění, z hlediska možných finančních následků by jeho sjednání mělo být takřka povinností. Firma odpovídá za svoji činnost, včetně konání svých zaměstnanců a možné škody na majetku nebo újmy na zdraví třetích osob pak mohou vyšplhat do milionových částek.

Pojištění majetku jsme si představili v předchozí části (Pojištění malých a středních firem – pojištění majetku, věci movité, nemovité), nyní si doplníme podnikatelské pojištění částí týkající se odpovědnosti. Jak už bylo řečeno v úvodu, někteří podnikatelé toto riziko nepovažují za nutné sjednávat. Nechci v nikom vzbuzovat pocit strachu, který ho přesvědčí v tom, že by hned zítra měl u nás v kanceláři podepsat pojistnou smlouvu, jde pouze o konstatování faktů (stavit se ale samozřejmě můžete :)).

Z praxe často zaznívají od firem argumenty, že oni žádnou škodu způsobit nemohou, kluci jsou šikovní a dají si pozor (pro jistotu uvádím, že je tím míněn provoz v autoopravně). Podstata pojištění spočívá v tom, že si kryjete záda pro případ nahodilých událostí, které mohou v určitých fázích života nastat. Pojišťovna pak za Vás uhradí vzniklou škodu a Vy nemusíte řešit nenadálé finanční výdaje, pokud ovšem dané pojištění nemáte, platíte vše ze svého a následky mohou být skutečně fatální.

Pokud budeme rozvíjet koncept  stavebnicového pojištění, který jsme představili v části týkající se pojištění majetku (více – Pojištění malých a středních firem – pojištění majetku, věci movité, nemovité), dá se stavebnice dostavět právě pojištěním odpovědnosti. Vy si pak můžete vybrat, zda chcete pojistit v jedné smlouvě vše, tedy jak nemovitost, tak majetek movitý a k tomu i odpovědnost. Zároveň ale můžete využít pouze majetek movitý (podnikáte v pronájmu) a k tomu odpovědnost, nebo třeba jen odpovědnost (v některých produktech bývá vázáno na majetek, buď movitý, nebo nemovitý). Nepochybná výhoda je v tom, že si ošetříte vše najednou a za propojištěnost získáte následné slevy a široké krytí. I tady bývá omezení, tím je limit pojistného plnění, většinou je rozsah daný 10 – 50 mil. Kč, výši pojistného pak ovlivňuje roční obrat, případně počet zaměstnanců.

Vzhledem k tomu, že se jedná o balíček, opět máte pokrytý široký rozsah pojistných rizik. Základ tvoří obecná odpovědnost, což znamená, že máte pojištěnou odpovědnost za újmu vzniklou v souvislosti s provozovanou činností (ta je buď uvedena ve smlouvě, nebo jste k ní oprávněni). Pojištění odpovědnosti se týká vždy vůči třetím osobám, mohou v ní být zahrnuty i věci zaměstnanců na pracovišti, nebo hostů v restauraci (věci vnesené), případně věcí odložených (na věšáku, ve skříni). Do této kategorie mohou být zahrnuti i studenti při výuce.

Kryta je pak konkrétně újma na zdraví nebo životě (nemajetková újma), což může být bolestné, ztížení společenského uplatnění nebo třeba duševní útrapy blízkých při usmrcení či zvláštní obliba věci.

Dále je kryta škoda na hmotné věci jejím poškozením, zničením nebo ztrátou a obdobně se chová i škoda na zvířeti. Z výše uvedených újem mohou samozřejmě vzniknout další škody, ty se pak nazývají následné finanční škody (nezaměňovat s čistou finanční škodou) a jsou opět většinou kryty v základním balíčku, stejně jako odpovědnost z vlastnictví nemovitosti, nebo jejího oprávněně využívání. Uvedený výčet pak doplňuje náhrada nákladů za třetí osoby na hrazené služby vynaložené zdravotními pojištění včetně regresních náhrad orgánů nemocenského pojištění.

Výše vyjmenované základní krytí je pojišťovnami odlišně omezeno (dle typu produktu), limitem pojistného plnění (LPP),  tz. pojistná částka (horní hranice pojistného plnění) se nevztahuje na všechny typy odpovědností.

Kontaktujte nás

Máte dotazy nebo potřebujete poradit?

Dále už balíčky mohou obsahovat (ne ovšem všechny), pojištění za újmu způsobenou vadou výrobku, nebo vadou vykonané práce po jejím předání. Důležité je upozornit, že se netýká samotného výrobku, ale pouze následné újmy (škody). Zajímavým modelovým příkladem se pak může jevit situace, kdy Vám vyteče pračka a způsobí škodu jak na Vašem majetku, tak i na majetku sousedů. Pokud jste škodu způsobili Vy tím, že jste zapomněli hadici vyndat do vany, je pak škoda likvidní z občanského pojištěné odpovědnosti (ovšem pouze škoda sousedům, ne Vaše vlastní škoda) – více Pojištění občanů – pojištění odpovědnosti. Pokud Vám ale pračku montuje firma a špatně zapojila přípojku, je za škodu odpovědná instalatérská firma a bylo by likvidní z její obecné odpovědnosti. Následně se ovšem zjistí, že pračka vytekla z důvodů vadné elektronky, za škodu odpovídá výrobce a jedná se o škodu způsobenou vadou výrobku. Pojišťovna pak uhradí veškerou škodu, která vznikla, kromě škody na samotném výrobku.

Toto připojištění se ovšem nestahuje na reklamaci výrobku, dále se netýká nákladů na stažení výrobků z trhu nebo nákladů na demontáž vadného výrobku a montáž bezvadného (na to existuje připojištění, řeší se individuálním pojištěním).

Dalším případným připojištěním jsou záležitosti spojené s věcmi převzatými a věcmi nebo zvířaty v užívání. Rozdíl je v tom, že věci převzaté jsou převzaté např. za účelem opravy, kdežto věci v užívání jsou typicky spojené s leasingem, nebo s věcmi zapůjčenými. Více se zmíníme o věcech převzatých, ty bývají většinou rozděleny na převzaté věci včetně motorových vozidel, nebo bez motorových vozidel. Týká se především všech autoservisů, myček, atd., pokud nemají k obecné odpovědnosti sjednáno zmiňované připojištění, není jejich ochrana komplexní. Pokud už zde zmiňujeme autoservisy, je velmi důležité zmínit, že každá řeší různě např. zkušební jízdy, resp. rozlišení, co ještě je a co už není zkušební jízda. Pokud nastane poškození převzatého vozidla v rámci opravy (zkušební jízdy) je škoda z odpovědnostního pojištění likvidní, pokud se nejedná o zkušební jízdu, ale servisman si zajel s autem pouze pro svačinu, může se stát, že pojišťovna hradit nebude.

Jak bylo uvedeno výše, odpovědnost vůči třetím osobám (věcem) zahrnuje krytí škod způsobených na hmotné věci jejím poškozením, zničením nebo ztrátou. Pokud tedy opravny převezmou do opravy automobil a ten někdo odcizí, bude pojišťovna plnit. Ale pozor, pojišťovny postupují v těchto případech tak, jako by se jednalo o Váš vlastní vůz, není důvodu, abyste k jeho zabezpečení přistupovali jinak, jenom kvůli tomu, že není Váš. Pak mohou uplatňovat způsob zabezpečení dotčeného prostoru, a pokud nesplníte podmínky daného limitu, může nastat problém.

V tomto okamžiku jsme zabrousili do jemných (temných) zákulisí pojišťovnictví, ale pokud řešíme např. autoservisy, je potřeba zmínit ještě jednu podstatnou věc. Nejdříve lehce odbočím k NOZ (zkratka Nového občanského zákona platného od 1. 1. 2014), v něm se uvádí, za co je viník ještě odpovědný a za co už ne, a zněním zákona se pojišťovny samozřejmě řídí. Pokud by se totiž ukázalo, že viník za škodu nemůže, pojišťovna hradit škodu poškozenému nebude, byť by si to obě strany přáli (tedy viník a hlavně poškozený).

Jsou důsledně rozlišovány podmínky vzniku povinnosti škůdce uhradit škodu s ohledem na to, zda ji způsobil porušením zákona nebo smlouvy. Př.: pokud někdo vlivem nepřiměřené rychlosti nabourá cizí vozidlo, jde o škodu způsobenou porušením zákona.  Pokud však někdo včas nedodá svému obchodnímu partnerovi zboží a ten kvůli tomu přijde o zakázku, škoda není způsobená přímým porušením zákona, nýbrž porušením smluvní povinnosti.  Při porušení zákona musí škůdce zpravidla újmu skutečně zavinit. Osoba způsobí škodu zaviněně, pokud ji spáchala úmyslně nebo z nedbalosti.  Při porušení smluvní povinnosti může být povinen škůdce škodu hradit bez svého zavinění, ale zároveň existuje možnost vyhnout se povinnosti hradit škodu, pokud se prokáže, že škoda byla způsobená vyšší mocí (např. živelnou katastrofou).

A tady se vracíme zpět k našemu příběhu s autoservisem, pokud si dá klient na opravu do Vaše servisu svůj vůz a během víkendu se přižene silná bouřka, nebo se vylije nedaleký rybník (nastane tedy z hlediska terminologie pojišťovny riziko povodně/záplavy) a přírodní živel způsobí na autě škodu, pojišťovna může tvrdit, že by škoda majiteli vznikla tak, jako tak (pokud by neměl dům na kopci a jako jediný by vyvázl bez škody).

Blog

Zajímají Vás články týkající se pojištění v praxi?

Ještě zajímavější může být škoda způsobená zvířetem. Je znám případ chovatele psa, kterému z kotce utekl pes. Pes vběhl na silnici, stala se havárie a řešila se otázka, kdo bude hradit vzniklou škodu (z HAV psa J). Vlastník psa se snažil ze škody vyvinit tím argumentem, že když kotec budoval, tak nezanedbal žádné povinnost a jednal nezaviněně. Nejvyšší soud však jeho obhajobu neuznal s tím, že nebude rozhodovat o tom, jak byl pelech pejska vybudován, ale zajímá ho pouze ta skutečnost, že pes z kotce utekl, vběhl na silnici a v důsledku toho způsobil nehodu. V tomto případě se jedná o tzv. objektivní odpovědnost vlastníka psa (obdobné jako majitel motorového vozidla), oproti tomu je postavena subjektivní odpovědnost (odpovědnost za zavinění, musí vzniknout škoda příčinná souvislost mezi protiprávním jednáním škůdce a vzniklou škodou a zavinění).

Nicméně se vraťme zpět do našeho balíčkového pojištění odpovědnosti, dalším možným připojištěním je náhrada nákladů na hrazené služby vynaložené zdravotní pojišťovnou a regresní náhrada orgánu nemocenského pojištění (dávky nemocenského poj.) za vlastní zaměstnance. V základním pojištění se regrese týkají většinou jen vůči třetím osobám, vlastní zaměstnance je nutné si připojistit, jedná se o pojištění nad rámec zákonného pojištění.

Čistá finanční škoda je dalším zajímavým typem připojištění odpovědnosti, definice většinou říká, že se jedná o škodu vzniklou jinak než jako újma na zdraví, životě nebo škoda na věci nebo zvířeti a škoda z nich vyplývající. K tomu je nutné dodat překlad, oproti následné finanční škodě (= ušlému zisku) nepředchází žádná škoda (újma). Většinou je tato škoda přisuzována většinou všem, kteří mohou klientům způsobit nějakou škodu formou špatné rady, nebo opomenutím (advokát, architekt), ale to je spíše záležitost profesní odpovědnosti. Příkladem z praxe je situace, kdy klient jedné poradenské firmy uvízl ve výtahu a nestihl důležité obchodní setkání. Na základě toho mu vznikla čistá finanční škoda, která se dala vyjádřit a uhradit v penězích.

V našich končinách doposud ne zcela známé připojištění se nazývá náhrada nemajetkové újmy způsobené neoprávněným zásahem do práva na ochranu osobnosti. O této újmě ve většině případů rozhoduje až soud a doposud není známo příliš judikátů, které by nějak upravovali praxi, resp. uplatnění.

Výčet možných připojištění bych zakončil křížovou odpovědností (může se týkat jak příbuzenského vztahu, tak majetkově propojených společností/osob), škodou způsobenou zavlečením, rozšířením nebo přenosem salmonely, nebo újmou na životním prostředí. Existují i další zde neuváděné druhy připojištění odpovědnosti, jedná se už ale o individuální pojištění a v balíčkových produktech je nenaleznete.

Ať už si budete sjednávat pojištění odpovědnosti individuálně, dle Vašich parametrů, nebo budete pracovat se stavbou nějakého balíčku, ohlídejte si vždy věcný rozsah krytí, územní rozsah a princip pojistné události. Rozsah pojistného krytí je rozepsán výše, územní rozsah pak v případě balíčků většinou znamená Evropu, lze pak připojistit na Svět bez USA a Kanady apod. U územního rozsahu bych zmínil pouze ten fakt, je důležité, kde škoda vznikla, ne to místo, kde provozujete svoji činnost (včetně toho, zda víte o tom, kam Váš výrobek může doputovat).

Co se týče principu pojistné události, určují pojišťovny, za jakých podmínek mohou být uplatňovány nároky z pojištění odpovědnosti z hlediska doby trvání pojištění. Pro pojištění odpovědnosti je typické, že se pojištění vztahuje na všechny pojistné události, kdy ke vzniku újmy došlo v době trvání pojištění, bez ohledu na to, kdy byl nárok na úhradu újmy proti pojištěnému uplatněn a kdy byla tato skutečnost oznámena pojišťovně (např. při změně PS k jiné pojišťovně), jde o tzv. princip loss occurence.

Web

Ježkovy Voči, aby nebyl malér

Na závěr bych rád do kontextu uvedl, jaké jsou druhy pojištění odpovědnosti, většina textů tímto dělení začíná, nicméně podstatné je to pouze kvůli pochopení celku. Pojištění odpovědnosti může být buďto smluvní (vzniká tedy na základě sjednané smlouvy mezi pojišťovnou a Vámi) a je buď dobrovolně smluvní (není povinnost ho sjednat – např. odpovědnost podnikatelů viz tento text) anebo povinně smluvní (typicky povinné ručení – Pojištění občanů – povinné ručení a havarijní pojištění, ale i profesní pojištění pro advokáty, notáře,…). Zákonným pojištěním je pak úrazové pojištění zaměstnanců, které vzniká přímo dle zákoníku práce bez uzavřené pojistné smlouvy, toto zákonné pojištění se dá připojistit, viz výše regrese vůči zaměstnancům.

Pojištění odpovědnosti je velmi složitý proces, správné nastavení pak znamená detailní znalost provozu daného podnikatelského subjektu. Pokud je nějaké chybějící místo v rozsahu pojištění odpovědnosti odhaleno až v souvislosti se zamítavým stanoviskem pojišťovny ke konkrétní škodné události, je bohužel už pozdě.