Pojištění majetku, věci movité, nemovité

Pojištění majetku a odpovědnosti (více v samostatné části Pojištění občanů – pojištění občanské odpovědnosti) tvoří základ zajištění rizik většiny podnikatelů. Majetek nemovitý reprezentují vlastní nemovitosti, do majetku movitého pak spadají zásoby, vybavení kanceláří, nebo provozoven, ale i následné detailnější členění na stroje nebo elektroniku.

Pojišťovny dle druhu klienta nabízejí dvojí možnou formu podnikatelského pojištění, buď zvýhodnění typ, tzv. balíček, který firmám v určitých limitech pokryje většinu představitelných rizik, nebo individuální typ pojištění, kdy si podnikatelé svůj majetek pojistí pouze na vyjmenovaná rizika (první variantu ovšem nezaměňujme s pojištěním all risk). Balíčky jsou většinou limitovány celkovou výší pojistné hodnoty nemovitého a movitého obratu (např. 50 mil. Kč, 100 mil. Kč).

Na počátku sjednávacího procesu musí dojít k identifikaci toho, kdo je vlastně podnikatel, to jsou právnické a fyzické osoby s přiděleným IČ, ale také i fyzické osoby bez IČ (např. majitelé nemovitostí, které slouží k pronájmu, pro identifikaci slouží RČ.

Po identifikaci podnikatelského subjektu pojišťovny vyhodnocují (každá svým vlastním algoritmem) druh činnosti a ta ovlivňuje přijetí rizika (což znamená, že pro některé činnosti dané pojištění sjednat nelze). Pozn.: chápejme v kontextu pojištění podnikatelských rizik formou výhodnějšího balíčku (stavebnice), pokud takto sjednat nelze, řeší se pak individuálním pojištěním, které se nastavuje samostatně. Pojišťovny dále vyhodnocují, zda má zájemce o sjednání pojištění více předmětů pojištění, jaký je hlavní atd., z hlediska pojištění majetku se pak vyhodnotí nejrizikovější činnost vykonávaná v místě pojištění (tz. dojde k přiřazení stupně rizikovosti např. k hrozbě požáru). V případě existence více předmětů podnikání u jednoho subjektu pak může být jeden ohodnocen nejvyšším rizikem u požáru a nižším rizikem u odcizení (např. obchod) atd.

Základní kámen stavebnice podnikatelského balíčku je pojištění nemovitosti, opět je nutné stanovit správnou pojistnou částku, ta odpovídá plné hodnotě pojištěné věci. Pojišťovny mohou definovat určité procentuální omezení pro výplatu nové ceny (= cena za znovupořízení) z hlediska opotřebení nemovitosti (např. do 60% je nová cena, od 60% – 80% odpovídá časové ceně, nad 80% nepojistitelné). Z hlediska podpojištění (více o podpojištění v samostatné části Pojištění občanů – pojištění bytu, domácnosti) většinou pojišťovny tolerují hranici 15%.

Nabídka pojištění

Chcete si sjednat pojištění online?

Předmětem pojištění nemovitých objektů jsou budovy (jedna nebo soubor budov), vedlejší stavby (plot, zpevněné plochy, stožáry, reklamní billboardy, chodníky,…) a součásti a příslušenství. Do pojištění mohou být zahrnuty i budovy ve výstavbě nebo v rekonstrukci, ty se pojišťují na novou cenu, na hodnotu díla po dokončení (podmínkou bývá doložení stavebního povolení). Pozn.: k tomuto existuje speciální druh pojištění – Stavebně montážní.

Stavebnici podnikatelských pojištění můžeme dále rozšířit o majetek movitý, ten představují zásoby (materiál, zboží, dokončený výrobek), vlastní movité zařízení a vybavení, cenné předměty a peníze, věci umělecké hodnoty, dokumentaci (psaná forma i SW), ale i cizí předměty užívané (věci zapůjčené, nebo v leasingu) nebo převzaté (za účelem opravy, úschovy, komisního prodeje), pozn.: pojišťovny mohou ještě specifikaci rozšířit o věci převzaté včetně aut a bez aut.

Pojistná nebezpečí, která lze sjednat v rámci pojištění majetku, jsou pak stejná jak pro majetek movitý, tak i nemovitý. Základ tvoří živelná nebezpečí (požár, výbuch, úder blesku, pád letadla, povodeň/záplava, vichřice, krupobití, sesuv půdy, zřícení skal nebo zemin, zemětřesení, sesuv nebo zřícení sněhových lavin, pád stromů, tíha sněhu a námrazy, aerodynamický třesk, náraz dopravního prostředku). Tyto živelná nebezpečí jsou většinou součástí balíčků jednotlivých pojišťoven, mohou se ale lišit jednak v tom, že některá spadají do základního pojištění a některá se musí připojistit, existují ale produkty, které obsahují všechna rizika (včetně živelných). Dále se liší výše limitů, které se objevují v základním pojištění, některé limity jdou připojistit, jiné jsou fixní.

U živelných nebezpečí se také můžete setkat obecně s vodovodními škodami, do nichž mohou být zahrnut únik vody z technických zařízení (ale i médiem vytékajícím v důsledku poruchy ze stabilních hasicích zařízení), nebo zpětné vystoupení vody z kanalizačního potrubí, či atmosférické srážky. Některé pojišťovny nabízejí v základním balíčku i minimální limit na náklady na úhradu vodného/stočného při vodovodní škodě.

Výše vyjmenovaná živelná nebezpečí se většinou pojišťují na novou cenu (na pojistnou částku), oproti tomu pojištění majetku pro případ pojistných nebezpečí odcizení a vandalismu bývá sjednáváno na tzv. 1. riziko (limit pojistného plnění v rámci jednoho roku).

Pojištění odcizení může nastat buď jako krádež s překonáním překážky, nebo jako loupež, v tomto případě musí pachatel použít násilí nebo pohrůžky bezprostředního násilí. Pojištění se může vztahovat i na škody, které vznikly při pokusu o odcizení věci (pachatel Vám poničí dveře, ale nic neodcizí (nedostal se do trezoru), krádež tedy nenastala, ale vznikla reálná škoda).

U krádeže pojišťovny rozlišují způsoby zabezpečení prostor v kontextu výše pojistného limitu, a princip může být dvojí, buďto vnímají všechny přístupové cesty jako celek (dveře na mechanický zámek a zároveň okno s bezpečnostní fólií) nebo berou stupeň zabezpečení při konkrétním překonání překážky (tedy jen okno, pokud se dostal pachatel oknem). Pokud nemáte požadované zabezpečení objektu, nebo její částí, je zbytečné se pojišťovat na vyšší částku, pojišťovna stejně plnit nebude.

S rizikem krádeže úzce souvisí riziko vandalismu, které je definováno jako úmyslné nebo neúmyslné zničení a to jak zjištěným, tak i nezjištěným pachatelem. Může nastat jako součást krádeže, ale i samostatně, ať už jsou to škody způsobené malbami (nástřiky) na fasádách nebo třeba na vjezdové bráně (pokud je pachatel nezjištěný, pokud je zjištěný, je likvidní z povinného ručení viníka). Podmínkou je šetření PČR. Určitým bonusem je např. krytí škod na zateplené fasádě způsobené hlodavci nebo hmyzem.

Do pojištění majetku dále spadá i pojištění přerušení provozu, principem je pojistit si jak ušlý zisk, kterého byste dosáhli v době přerušení, ale i stálé náklady (mzda, nájem, leasing). Přerušení provozu může vzniknout buď následkem věcné škody (živel, odcizení), nebo úředním zásahem. Rozsah pojištění je pak v prvém případě požár a ostatní živelná nebezpečí, dále odcizení nebo i přerušení provozu u dodavatelů nebo věcná škoda způsobená zkratem/přepětím. Na trhu se dá pojistit i strojní pojištění provozu.

Zobrazit novinky

Zajímají Vás novinky v pojištění?

V druhém případě jde o pojištění škod, které vzniknou důsledkem úředního zásahu, což může reprezentovat rozhodnutí, opatření nebo jiný zásah orgánu státní moci nebo veřejné správy, v jehož důsledku došlo k přerušení provozu (bývá limitováno velkým množstvím výluk – předem plánované akce, úřední zásah, který zakazuje či omezuje prodej určitých výrobků,…)

Pojištění přerušení provozu se sjednává většinou jako obnosové, kdy si pojistíte denní limit, tz. finanční částku, kterou případně obdržíte za každý kalendářní den v případě přerušení provozu. K tomu se dále specifikuje doba ručení, tedy doba, kdy bude pojišťovna limit vyplácet a časová spoluúčast, tedy naopak počet dní, kdy se limit nevyplácí.

Dalším v řadě pojistných nebezpečí je pojištění strojů, které se týká nejenom samotných strojů, ať už se s registrační značkou nebo SPZ, ale i technologických linek, a dále traktorů, různých lesnických strojů, … Předmětem může být jednak samostatný stroj, ale i soubor strojů, omezení je většinou stanoveno stářím stroje (8 let, 10 let ale i více, např. po generální repasi), pojišťuje se na novou cenu.

Pojištění se týká především chybnou konstrukcí, vniknutím cizího tělesa, nesprávnou obsluhou, selháním měřících a regulačních zařízení, vandalismem, pádem stroje a to i včetně přepravy,… Netýká se ovšem motorových a přípojných vozidel se SPZ a většinou ani ručních nářadí. Naopak se může vztahovat i na elektronické prvky, včetně základního SW.

Plynule jsme přešli k pojištění elektroniky, které se týká stacionárních ale i přenosných zařízení, opět je zde limitováno stáří zařízení, tentokrát bývá většinou stanoveno na 5 let. Rozsah pojištění je náhlé poškození nebo zničení jakoukoliv nahodilou událostí, která není smluvně vyloučena, jde tedy o určitý all – risk.  Konkrétně může jít o přepětí, pád zařízení, nesprávnou obsluhu, …. Vyloučeny jsou různé fotoaparáty, kamery GPS,…. Pojištění nelze samozřejmě aplikovat na opotřebení nebo technickou zastaralost.

All riskovým pojištěním se dále řeší pojištění skel, což jsou různé soubory výloh, dveří a výplní, někdy je pojišťovnou limitována požadovaná tloušťka skla, vyloučena je přeprava skla, instalace nebo montáž, problém nastává i s pojištěním skleníků, sjednává se většinou na 1. riziko (limit pojistného plnění).

Pojistit se dají i přepravované věci v rámci pojištění silniční dopravy (netýká se smluvní přepravy zboží), jde o zboží, materiál, věci převzaté od zákazníků, … Škoda může vzniknout následkem havárie, živelní událostí nebo odcizením a přeprava je prováděna vozidly, která jsou oprávněně užívána pojištěným pro jeho potřebu.

Podobně se chová i pojištění přepravovaných peněz nebo cenin, a to jak loupeží v průběhu přebírání nebo předávání peněz v místě určení, tak i odcizením nebo ztrátou v důsledku dopravní nehody. Jde samozřejmě pouze o vlastní peníze, záležitost musí být šetřena PČR a některé pojišťovny mají výluky na loupež v době od 22:00 – 6:00.

Na trhu existuje další množství dalších pojištění všeho možného, určitou novinkou je pak pojištění proti zpronevěře způsobené zaměstnavateli jeho zaměstnancem. Určitou limitující podmínkou pak je, že právo na pojistné plnění je podmíněno tou skutečností, že jednání pachatele (zaměstnance pojištěného), které je příčinou vzniku škodné události, musí naplnit znaky skutkové podstaty trestného činu zpronevěry nebo poškození cizí věci a pachatel musí být za toto jednání pravomocně odsouzen.

Představení společnosti

Na co se specializujeme?

Na předchozích stránkách jsme si lehce představili základ podnikatelské pojištění (kromě odpovědnosti – o té více v samostatné části Pojištění malých a středních firem – pojištění odpovědnosti),

výhoda balíčkového pojištění je v tom, že v sestavené stavebnici máte pojištěn široký rozsah pojistných rizik, byť na minimální limity za výhodné pojistné. Tento způsob pomáhá podnikatelům řešit případné problémy, které si buď zapomněli pojistit, nebo je vůbec nenapadlo, že by někdy něco takového vůbec mohlo nastat. Nevýhodou jsou už výše zmiňované limity, které mohou být v některých případech nízké a jsou fixní, ale dále také to, že některá rizika vůbec nevyužijete a přesto jste na ně pojištěny. V tomto případě je pomoc jednoduchá, sjednejte si individuální pojištění pouze na rozsah, který je dle Vašeho úsudku potřebný. Do pojistné smlouvy si můžete zároveň jmenovitě uvést specifický druh činnosti, případně odstranit nevyhovující výluky.

Obecně se dá říci, že velmi opomíjeným druhem pojištění je přerušení provozu, v modelovém případě (ale z praxe) si můžeme představit menší firmu, která má výrobní linku. Tu má pojištěnou strojně, v případě poruchy jsou z hlediska krytí škody zajištěni, ovšem linka bude neočekávaně odstavena na několik týdnů z provozu. Nájem včetně energií nicméně musí majitelé hradit dál, včetně leasingů za auta a samozřejmě mezd zaměstnanců. Očekávaný zisk, ze kterého se měla splácet půjčka na linku, pak nepřichází a firma se může dostat do platební neschopnosti. V případě balíčkového pojištění ale lze připojistit přerušení provozu a nelehkou situaci alespoň trochu zachránit.

Dalším případem z praxe jsou záležitosti spojené s pojištěním rizika vandalismu, které bývá často úplně odsunuto. Pokud totiž nemáte toto riziko připojištěno společně s rizikem odcizení (krádež, vloupání) a dojde k vniknutí pachatele do Vašich prostor, mohou nastat reálně dvě varianty. Pachatel způsobí při překonávání překážek škodu (vyražené dveře, poškozený stůl,…) a odcizí při tom Váš majetek. V tom případě je veškerá škoda hrazena (samozřejmě do stanoveného limitu a po odečtení spoluúčasti). Pokud ale pachatel nic neodcizí, způsobenou škodu Vám pojišťovna vyplatit nemusí (záleží na pojistných podmínkách).

Na závěr je potřeba zdůraznit ten fakt, že pojištění Vás má ochránit v případě vzniku nahodilých a nepředvídatelných událostí a má snížit úhradu vzniklých nákladů.